Ped. Beleid, GGD en Overheid

De GGD en overige instanties controleren al onze locaties elk jaar en met trots kunnen wij zeggen dat Mijn Kinderopvang goed functioneren en goed gekeurd zijn.

Beroepskracht-kindratio (BKR)

De pedagogisch medewerksters werken conform de Beroepskracht- kind ratio.  Deze ratio verschilt op alle groepen i.v.m. de leeftijden van de kinderen.  De drie-uursregeling BKR afwijken  Op onze vestiginge zijn wij altijd met minimaal 2 mensen in het gebouw, dit kunnen twee professionals zijn of 1 professional met een stagiaire of een andere volwassenen. Wanneer er één pedagogisch medewerker op een groep staat bv. tijdens de haalmomenten, wijken wij af van het BKR voor een half uur max tussen 15:00 en 15:30. De pedagogisch medewerker kan bij nood zich richten tot de pedagogisch medewerkers van de andere groepen of de stagiair. Bij de voorschoolse opvang op De Grote Dans kan de pedagogisch medewerker hulp krijgen van pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf die aan de overkant gevestigd is. Omdat sommigen scholen al om 14:00 uit zijn, verzamelen we op de BSO 130 tot 15:30 uur. Om 15:30 uur splitsen de BSO groepen naar eigen stamgroep.  Dit geldt voor alle dagen behalve de woensdagen, op de woensdag zijn de scholen vanaf 12:00 uit.  De ouders worden hier over bij de intake geinformeerdt  en herhaald bij tussen gesprekken. Door een kleine overdracht tussen de PM-ers over bijzonderheden van elke kind als die er zijn van uit school kan de PM haar groepje op de stamgroep verder begeleiden de rest van de middag.  Tijdens een vakantie- of studiedag mag je voor een periode van 3 uur max per dag afgeweken worden van de BKR. Op de BSO werken medewerkers in vakanties meestal een hele dag en het kan mogelijk zijn dat we afwijken van de BKR.  Wij wijken af tussen 8.30 – 9.00 uur, 13.00 – 14.00 uur en tussen 17.30 en 18.30 uur.  Wij wijken niet af tussen 6.30 en 8.30, tussen 9.00 en 13.00, tussen 14.00 en 17.30 uur.

Via Beroepskracht-Kindratio (BKR) berekenen wij de beroepskracht- kind ratio en wij houden ons strikt aan deze norm.

GGD rapporten

Ieder jaar controleert de GGD onze kinderopvang. Via onderstaande links heb je toegang tot de rapportages.

De Molen

BSO rapport

De Kleine Dans

BSO rapport

Landelijke Register Kinderopvang nummer (LKR)

Wat is het Landelijke Register Kinderopvang nummer (LRK-nummer) van mijn locatie?

Bij het invullen van uw aanvraag of wijzigingsformulier van de belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag heeft u het LRK nummer van de locatie nodig. Dit nummer geeft aan dat de locatie geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

www.landelijkregisterkinderopvang.nl/

Een registratie in het LRK betekent dat de locatie is geïnspecteerd door de GGD en een positieve beschikking heeft ontvangen van de gemeente. De LRK-nummers van onze locaties staan vermeld onder de locatie pagina’s.

Ped. beleid, Veiligheid en gezondheid plan.

Alle ouders krijgen de desbetreffende beleidsplannen van hun locaties via
"OUDER PORTAAL APP" van Bitcare. Daarnaast kunnen ouders het beleidsplan, veiligheid en gezondheid inlezen op de locaties.