Oudercommissielid

Oudercommissielid kinderopvang – De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen? Meld u dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid.Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de (eventuele) (her)inrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie

  • overlegt met één van de eigenaren/leidinggevende (Said, Souad & Jamilla)
  • adviseert gevraagd en ongevraagd de directie
  • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
  • onderhoudt contacten met andere ouders
  • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken:

  • mee willen praten en beslissen
  • de kwaliteit positief willen beïnvloeden
  • willen samenwerken met andere ouders
  • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten

Taken

Het voeren van overleg met de directie over het interne beleid betreffende de dagelijkse gang van zaken, het pedagogische beleid, het invalbeleid, gezondheids- en kwaliteitsbeleid met betrekking tot het aantal kinderen per leidster, de groepsgrootte, de opleidingseisen voor beroepskrachten en de inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding. Het zorg dragen van een goede en heldere communicatie met ouders en leidsters. Het op verzoek leveren van inbreng op themabijeenkomsten.

Wie kan er lid worden van de oudercommissie

Als u ouder bent van een kind dat Mijn Kinderopvang bezoekt dan kunt u zich aanmelden voor de oudercommissie. Er mag maximaal één ouder per gezin zitting hebben in de oudercommissie.

Hoe vaak komt de oudercommissie bij elkaar

De oudercommissie komt (minimaal) vier keer per jaar bij elkaar. Op verzoek worden deze vergaderingen bijgewoond door iemand van de directie (Said of Souad) of zoveel vaker als onderling is overeengekomen.
Op de agenda staan o.a. de activiteiten op het kinderdagverblijf, veranderingen van de afgelopen en komende maanden en de veiligheid in en rondom het kinderdagverblijf. Van elke vergadering worden notulen gemaakt.
Deze notulen worden opgehangen op het prikbord van het kinderdagverblijf en/of verstuurd via de mail.

Alternatieve ouderraadpleging

Zolang wij nog geen oudercommissie hebben kunnen vormen, maken wij gebruik van alternatieve ouderraadpleging. Daar waar normaal een oudercommissie inspraak op heeft, hebben alle ouders bij ons inspraak. Bij bijvoorbeeld wijzigingen in het beleid of wijziging in het uurtarief informeren wij alle ouders via de ouderportaal App zodat zij ons gevraagd advies kunnen geven.

Aanmelden

Dat kan via info@mijn-kinderopvang.nl met in het onderwerp: Aanmelding oudercommissie