Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Continue screening in de kinderopvang

De kinderopvang moet een gezonde en vooral veilige omgeving bieden aan opgroeiende kinderen. Daarom is voor het werken in de kinderopvang een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht, en worden vaste medewerkers in de kinderopvang sinds 1 maart 2013 continu gescreend. Bij continue screening wordt gekeken in het Justitieel Documentatie Systeem of mensen die werken of wonen op een locatie waar kinderen worden opgevangen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan.Als er sprake is van een nieuw feit bepaalt screeningsautoriteit Justis of de betreffende persoon een nieuwe VOG moet aanvragen. Als dat het geval is geeft DUO aan de GGD (de toezichthouder voor de kinderopvang) een signaal af dat nodig wordt geacht dat deze persoon opnieuw een VOG aanvraagt. Via de werkgever of het gastouderbureau wordt de persoon verzocht opnieuw een VOG aan te vragen. De houder of het gastouderbureau neemt vervolgens passende maatregelen.

Personenregister kinderopvang

Vanaf 1 maart 2018 wordt met de invoering van het personenregister kinderopvang de bestaande continue screening in de kinderopvang verder uitgebreid, naar iedereen die in de kinderopvang werkt, woont of tijdens opvanguren structureel aanwezig is op een opvanglocatie. Wie in het register is opgenomen wordt continu gescreend. De continue screening zelf blijft onveranderd. Wilt u meer weten over het personenregister, of wie zich hiervoor moet inschrijven? Op de pagina Personenregister kinderopvang van uitvoeringsorganisatie DUO vindt u alle benodigde informatie.